Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1: Inleiding


Deze verkoopvoorwaarden worden gesloten door het bedrijf Morri's CBD, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0713.630.087 hierna "de verkoper" genoemd, en anderzijds door elke fysieke persoon of rechtspersoon die een bestelling wenst te plaatsen via de website van het bedrijf, hierna "de koper"genoemd.


Artikel 2: Doel


Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing in het kader van de service voor verkoop op afstand van Morri's CBD, op alle verkopen die worden afgesloten via de website https://morriscbd.be. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dit geval zijn de voorwaarden van toepassing die van kracht zijn op de datum van de bestelling.


Artikel 3: Kenmerken van de producten


Morri's CBD informeert de koper over alle essentiële kenmerken van de gepresenteerde producten. Ze nodigt hem uit om deze functies aandachtig te lezen. De koper erkent dat de weergave van het product op de website slechts indicatief is. In geen geval kan een wijziging van de verpakking of de inhoud van een product worden ingeroepen in geval van onenigheid in vergelijking met de foto die beschikbaar is op de site. Na ontvangst van de bestelling stemt de koper ermee in het productetiket aandachtig te lezen. Het label bevat de informatie die de gebruiker moet respecteren.


Artikel 4: Aanbieding en service


Morri's CBD beperkt geografisch het aanbod dat wordt aangeboden aan alle landen in de Europese Unie.Artikel 5: Bestelling en verbintenis


De koper, die een bestelling wenst te plaatsen, moet:

- het identificatieformulier invullen waarop hij alle gevraagde gegevens zal vermelden
- het online bestelformulier invullen
- zijn bestelling valideren na verificatie
- de beveiligde betaling uitvoeren via overschrijving
- betaling bevestigen.

Het bevel kan niet in twijfel worden getrokken, behalve in geval van verzaking. De validatie van de bestelling houdt de aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden in. Alle verstrekte gegevens en de door de koper vastgelegde bevestiging zijn het bewijs van de transactie waard. De bevestiging omvat de handtekening en de aanvaarding van de uitgevoerde handelingen.


Artikel 6: Beperkingen


In het algemeen en zonder enige noodzakelijke rechtvaardiging, behoudt Morri's CBD zich het recht voor om elke bestelling van een koper te weigeren of te annuleren, vooral in het geval van een betalingsprobleem van de betreffende bestelling of een geschil over de betaling van een bestelling vorige.


Artikel 7: Prijs


Prijzen zijn aangegeven in Euro inclusief alle belastingen. Bezorgkosten moeten worden toegevoegd aan de aangegeven prijs. Morri's CBD behoudt zich het recht voor om de prijs van producten op elk moment te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van registratie van de bestelling.


Artikel 8: Orderbevestiging


Om te zorgen voor de wil van de koper, verbindt Morri's CBD zich ertoe om de inhoud van de bestelling uiterlijk tijdens de verzending per e-mail te bevestigen. Op deze bevestiging worden het bestelde product, de prijs, de betalingswijze en de leveringsvoorwaarden vermeld. Bijna alle producten zijn op voorraad. Als een besteld product niet of niet meer direct beschikbaar is, informeert Morri's CBD de koper per e-mail over de levertijd. Als de opgegeven deadline de koper niet tevreden stelt, kan hij ervoor kiezen zijn bestelling te wijzigen of te annuleren.


Artikel 9: Betaling


De factuur is contant betaalbaar op het moment van de bestelling via overschrijving. De door de koper gevalideerde bestelling wordt pas van kracht wanneer het beveiligde bankbetalingscentrum heeft ingestemd met de uitvoering van de transactie. In geval van weigering wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de koper per e-mail op de hoogte gebracht.


Artikel 10: Privacy


Bestelinformatie is onderworpen aan geautomatiseerde gegevensverwerking. De koper erkent hier kennis van te hebben. Morri's CBD verbindt zich ertoe deze informatie nooit door te geven aan een andere partner dan diegenen die handelen namens Morri's CBD. In overeenstemming met de Europese wetgeving heeft de koper ook het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van alle informatie die hem bevat in de bestanden van Morri's CBD.


Artikel 11: Aansprakelijkheid


De verantwoordelijkheid van Morri's CBD kan in geen geval en op geen enkele manier worden aangesproken voor schade van welke aard dan ook die zou kunnen voortvloeien uit misbruik van de op de markt gebrachte producten. Morri's CBD kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van de voorschriften en wetten die van kracht zijn in het land van ontvangst. De voorwaardelijke aansprakelijkheid van Morri's CBD is uitsluitend beperkt tot de waarde van het product in kwestie, bepaald op de datum van verkoop. Tijdens het online verkopen wordt Morri's CBD alleen gehouden door een middelenverbintenis. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk (verlies van gegevens, inbraak, virus, onderbreking van de service of andere onvrijwillige problemen).


Artikel 12: Bevoegderechtbank


In het geval dat een geschil ontstaat uit deze contractuele relatie, ondernemen de partijen vóór juridische stappen een minnelijke oplossing. Op al onze internationale verkopen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Voor elk geschil wordt rechtsmacht verleend aan de bevoegde rechtbanken van ons hoofdkantoor; namelijk de rechtbank van koophandel van Brussel. We kunnen echter, naar onze keuze, wanneer we de eiser zijn, het geschil voorleggen aan de bevoegde rechtbanken van de zetel van de koper. De mogelijke nietigheid van een van de clausules van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op hun geldigheid voor het overschot. Integendeel, de partijen of rechtbanken zullen trachten de nietige bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke werking.